Egyetemes Béke Szövetsége

Küldetés

Az Egyetemes Béke Szövetsége egyének és szervezetek globális társulása, mely egy békés világ megteremtésének szenteli magát, ahol mindenki szabadon, összhangban együttműködve és közös jólétben élhet. Olyan egyetemes, abszolút értékek szabják meg irányát, mint a hit, az igaz szeretet, valamint a mennyei akaratnak és a lelkiismeretnek való engedelmesség. Célja, hogy valóra váltsa a „béke királyságának” eszményét, azt a világot, ahol az emberiség Istenre és az igaz szeretetre összpontosítva harmóniában élhet együtt egy globális családként.

Az Egyetemes Béke Szövetsége emblémája
Az Egyetemes Béke Szövetsége emblémája

Az Egyetemes Béke Szövetsége hangsúlyt fektet az elvszerű cselekvésre, a szolgálatra. Törekszik egy bürokráciától, státuszt jelentő rangoktól, túlszabályzott rendszerektől mentes egyszerű és rugalmas kormányzási modell kialakítására, melyben a hangsúly a béke ügyét szolgáló tevékenységek és programok szükségleteire helyeződik. A Szövetség számára fontos, hogy ismertségét az eredményei, önkéntesei példamutató jelleme és a béke ügyét szolgáló elvszerű igyekezete alapozzák meg. Az Egyetemes Béke Szövetsége az önkéntesek mozgalma.

Az Egyetemes Béke Szövetsége alapvető értékei és elvei

Az Egyetemes Béke Szövetsége kiáll az alábbi alapvető értékek mellett:

Isten-központúság
Az „Isten-központúság” az Isten eredeti célja és akarata iránti hűséget jelenti, mely akarat az igaz szeretet és béke egyetemes világának megteremtéséről szól a földön és a mennyben. Az Isten szó más nyelvekben, vallásokban Allah, Jehova, Hananim, végső valóság, Buddha, Brahma stb. néven szerepel. A Szövetség ezt az értéket létfontosságúnak tartja az egyének, a családok és a közösségek fejlődése, valamint az igaz szabadság és a tartós béke megteremtése szempontjából.

Emberi felelősség
A béke megvalósításához elvszerű emberi tettekre van szükség. A béke nem alakul ki automatikusan. A béke érdekében minden embernek felelősséget kell vállalnia a saját egyéni, lelki és erkölcsi átalakulásának elindításáért, hogy ez által részt vállaljon mások életének jobbá tételében.

Másokért élni
A jó jellem lényege az igaz szeretet, vagyis az embereket szerető önzetlen szív, amely önzetlen tettekben és a másikért élt életben nyilvánul meg. A másikért élni nem egy vallás tanítása, hanem minden vallás alapvető tanításában jelen van. Ez az Egyetemes Béke Szövetségének legalapvetőbb értéke és meghatározó elve.

Együttműködő adás-elfogadás folyamat
A világegyetem kapcsolatokra épül és kapcsolatokból épül fel. Az adás és az elfogadás folyamata békét eredményez, ha ezt a folyamatot a másikért élni elve irányítja. A tartós emberi fejlődés alapját az önzetlen adás-elfogadás kapcsolata jelenti. A konfliktus, a visszaélések és a romlottság az önző adás-elfogadás kapcsolatból fakadnak.

A létező dolgok kettős rendeltetése
Minden létezőnek kettős rendeltetése van. Van egy cél, ami magának a létezőnek a fejlődésére vonatkozik, és van egy tágabb összefüggéseket szolgáló cél. Az emberi sejtnek, például, az a rendeltetése, hogy létezzen és szaporodjon, de ugyanakkor megvan az a feladata is, hogy a test általános jóllétét szolgálja. Az olyan tettek, amelyek csak az egyénre irányulnak, szem elől tévesztik a nagyobb célt, azaz önzőek. Az olyan cselekedetek, amelyek nem csak az egyént, hanem a nagyobb célt is szolgálják, önzetlenek és a békét építik.

Társkapcsolatok
Minden létező eredeti célja, hogy harmonikus, együttműködő és egymást kiteljesítő kapcsolatokban éljen. Egy létezőnek sem célja, hogy egyedül, elszigeteltségben éljen. A sikeres partnerkapcsolat az önzetlen adás és elfogadás folyamatára épül.

A határokon túllépő összhang és együttműködés
Az emberiség családjának nemzetiség, vallás, faj, kultúra és etnikum szerinti megoszlása túl gyakran teremt olyan határokat, amelyek megakadályozzák a béke lehetőségét. Az ilyen megosztottság gyakran konfliktusos és ellentmondásos helyzetekből alakul ki. A Szövetség támogat minden olyan törekvést, amely az emberek közötti korlátok legyőzésére, a megbékélésre, az együttműködésre és a béke hídjainak felépítésére irányul.

Család
A béke a családra, a béke szegletkövére épül. A család által nemcsak az emberi fajt tartjuk fenn, hanem megteremtjük az emberi szellemet, a jellemünket és a kultúránkat. A család alapja a nemiség rendezettsége, melynek része a házasság előtti tisztaság és a házasságon belüli hűség. Ha ez az alap megszűnik és a család rendje felborul, akkor a társadalmi rend is megbomlik, ahogy a test, vagy bármely szerve, is összeomlik, ha a sejtjei megbetegszenek.

A szellemi világ valósága
Az általunk megtapasztalt, megfigyelhető fizikai világon kívül van egy szellemi világ is, egy szellemi valóság, ami szintén létezik. Minden emberi lénynek van egy örök szelleme, amely a fizikai test halála után az örök szellemi világban él. A szellemi világ törvényeit a földön kell megtanulni, hogy felkészülhessünk a szellemi világbeli életre.

Az Egyetemes Béke Szövetsége célkitűzései

  • Az Egyetemes Béke Szövetsége alapvető célkitűzései a következők:
  • az Egyesült Nemzetek Szervezetének megújítása a Vallásközi Tanács beiktatásával
  • partnerkapcsolat kiépítése a kormányzatok, vallások és társadalmi szervezetek között, elősegítvén ezzel az egyetemes értékeken alapuló fejlődést
  • a béke kultúrájának kialakítása az oktatáson, a sporton, a művészeteken, a médián és az önkéntes szolgálaton keresztül
  • a vallásközi együttműködés kereteinek biztosítása
  • konfliktus megelőzés, illetve feloldás
  • a békéhez való személyes hozzájárulásként erős, szeretetteljes családi élet
  • jellemfejlesztés az élet folyamatában
  • HIV/AIDS prevenció
  • humanitárius segítségnyújtás

Az Egyetemes Béke Szövetsége történelmi háttere

A 2005-ben alakult Egyetemes Béke Szövetsége több évtizednyi tevékenység alapjaira támaszkodik. Ez a munka számos, Dr. Sun Myung Moon által alapított szervezetben és programban zajlott. Dr. Moon 1999-ben alapította meg a Vallásközi és Nemzetközi Szövetséget a Világ Békéjéért (IIFWP), hogy ez a szervezet új kormányzási modellek kidolgozásának szentelhesse magát a vallások és a kormányzatok képviselői közötti tiszteletteljes és együttműködő partneri kapcsolat révén, a béke érdekében. Az IIFWP számos kezdeményezést indított, melyek közül az egyik az Egyesült Nemzetek Szervezetének megújítását tűzte ki céljául és azt a javaslatot terjesztette az ENSZ elé, hogy szervezeti rendszerén belül alakuljon egy vallásközi tanács.
Dr. Moon ezen alapokra támaszkodva 2003. októberében megalapította a Vallásközi és Nemzetközi Béketanácsot (IIPC). Az IIPC a helyes kormányzás egy olyan eszményét hirdette, amely képes összefogni a vallás, a kormányzatok és a civil szervezetek munkásságát a béke megteremtése érdekében. Az IIPC programjainak mozgatóerejét a békenagykövetek globális hálózata jelentette, amelyből kialakultak a globális, regionális, nemzeti és helyi szintű béketanácsok.

Az Egyetemes Béke Szövetsége békenagykövetei

Az Egyetemes Béke Szövetsége küldetésével összhangban a béke nagyköveteiként kéri fel azokat, akik életükkel példázzák a másokért élt élet eszményét és olyan élethivatásnak szentelik magukat, amely összhangban van az UPF alapító eszményeivel: az emberek szolgálatával, a példamutató családok és a példamutató családi élet megteremtésével, valamint a faji, vallási, nemzetiségi, kulturális és társadalmi korlátok ledöntésével.

A békenagykövetek kezdeményezése a 2001. január 26-30. között New Yorkban, a Világ Béke Áldással egy időben a „Párbeszéd és összhang a civilizációk között: A család, az egyetemes értékek és a világ békéje” címmel megtartott Kulturális és Sport Világfesztiválon elfogadott nyilatkozattal indult el. Ezt követően számos konferenciára került sor szinte minden országban, amelyek célja az volt, hogy ez a kezdeményezés szerte a világban ismertté váljon. Az azóta eltelt idő alatt több ezren vették át a békenagykövetek oklevelét.

A békenagyköveti cím az elismerés mellett egyben felkérés is az együttműködésre. A békenagykövetek a világ számos országában tevékeny szerepet vállalnak a társadalom szolgálatában, legyenek egy helyi közösség aktivistái, üzletemberek, tudósok, politikusok, kormányfők, vagy államelnökök. Számos vallásközi és béketeremtő programot indítottak el Afrikában, a Közel- és Távol-Keleten, az amerikai kontinensen, és újabban Európában is – és volt, hogy ezt más földrészekről, például Ausztráliából, vagy Japánból tették.

Sok példa mutatja, hogy a békenagykövetek munkája figyelemre méltó változást eredményezett több válságos övezetben és kérdésben.